Getting Around Taiwan

Taiwan Online Arrival Card

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 227 : UPDATE!!! การกรอกใบขาเข้าไต้หวันทางออนไลน์ กรณียกเว้นวีซ่า

1000milesadmin - October 2, 2019
Taoyuan MRT and Taipei MRT

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 224 : การเดินทางระหว่าง Taoyuan MRT และ Taipei MRT

1000milesadmin - September 17, 2019
วิธีการนับระยะเวลาอยู่ในไต้หวัน

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 213 : วิธีการนับระยะเวลาอยู่ในไต้หวัน

1000milesadmin - July 5, 2019
Booking Taipei to Sun Moon Lake Bus

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 192 : วิธีการจองตั๋วรถบัสระหว่างไทเป-ซันมูนเลก (Taipei-Sun Moon Lake) ทางออนไลน์

1000milesadmin - January 8, 2019
Taipei Bus 965 from Ximen to Jiufen

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 181 : Taipei Bus No.965 เส้นทางใหม่จากซีเหมิน (Ximen) สู่จิ่วเฟิ่น (Jiufen)

1000milesadmin - September 19, 2018

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 178 : Update!!! วิธีจองตั๋วรถไฟไต้หวันทางออนไลน์อย่างง่าย

1000milesadmin - September 14, 2018
From HSR Taoyuan to Taoyuan Airport

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 155 : วิธีการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟความเร็วสูงเถาหยวน (HSR Taoyuan) และสนามบินเถาหยวน

1000milesadmin - March 6, 2018
In Town Check-in at Taipei

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 138 : In Town Check-in at Taipei เช็กอินล่วงหน้าก่อนไปสนามบิน

1000milesadmin - December 6, 2017
Taiwan Immigration

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 129 : เตรียมพร้อมก่อนผ่าน ตม.ไต้หวัน

1000milesadmin - October 20, 2017
From Taoyuan Airport to Taipei

[รีวิวไต้หวัน] ตอนที่ 128 : วิธีเดินทางระหว่างสนามบินเถาหยวน – ไทเป และเมืองอื่นๆ

1000milesadmin - October 13, 2017